religia - Rozumienie zmartwychwstania Chrystusa Pana - Teksty
Strona główna
Rejestracja Zaloguj się
 Strona główna  Encyklopedia  Księga gości  Blog  . 
Nawigacja

sondy
Jak oceniasz wiedze w portalu
Przydatna wiedza
Może być
Wiedza nieprzydatnaWyniki głosowania

             Skorzystaj z wyszukiwarki - szukaj wśród 42 219 materiałów

Szukaj:
Wspomóż nas artykułem lub dowolnym tekstem

Bez rejestracji i logowania po prostu wklej artykuł i prześlij go do nas.

Interesuje nas tylko czysta wiedza bez opinii i komentarzy.Bardzo prosimy o nie przesyłanie kopii z książek, czasopism lub stron internetowych. Nie mamy czasu sprawdzać każdego tekstu. Za każdy przesłany artykuł dziękujemy.

Dziękujemy wszystkim pasjonatom wiedzy za wspólny wysiłek tworzena tej strony.

Przejdź do formularza aby dodać tekst

              ZOBACZ NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Rozumienie zmartwychwstania Chrystusa Pana

Rozumienie Zmartwychwstania Chrystusa Pana


 

 

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa – nadzwyczajny akt Bożej wszechmocy, dzięki któremu Jezus przeszedł ze stanu śmierci do stanu nowego, nadprzyrodzonego życia w chwale Ojca. Zmartwychwstanie stanowi akt ponad historyczny i ścisłą tajemnicę wiary, gdyż dokonało się w rzeczywistości eschatycznej, jest jednak dostępne w historii dzięki historycznym znakom – chrystofanii (wielokrotne objawianie się Jezusa po Jego zmartwychwstaniu przez 40 dni) i pustego grobu (Jan widząc pusty grób uznał, że nieobecność ciała Jezusa nie mogła być dziełem ludzkim) (KKK 640).

Zmartwychwstanie jest konsekwencją i dopełnieniem wydarzeń zbawczych dokonanych przez Jezusa Chrystusa, jest ono pełnią zbawienia, a zarazem definitywną formą Objawienia Bożego. Ma także fundamentalne znaczenie dla powstania i uformowania się chrześcijaństwa i wiary w Chrystusa, co trafnie ujął św. Paweł: „a jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara” (1 Kor 15, 14). Gdyby cała działalność Jezusa zakończyła się śmiercią, Jego dzieło należałoby wówczas rozważać wyłącznie jako dzieło człowieka, wprawdzie wielkiego i genialnego, ale tylko człowieka. Dopiero po zmartwychwstaniu zaczęto sobie przypominać słowa Jezusa o konieczności Jego męki i śmierci, a proroctwa zestawione z faktem pustego grobu i wieścią, że Zmartwychwstały Jezus był widziany przez wielu świadków, przywróciły wiarę tym, którzy ją utracili w związku z niezrozumieniem Krzyża.

Zmartwychwstanie Jezusa jest spełnieniem nadziei i obietnic ST. Od początku Bóg był dla Izraela Bogiem żywym, Panem życia i śmierci, źródłem życia (Lb 27, 16). W Nim więc jest nadzieja, że życie nie będzie na zawsze wydane śmierci.

Jezus Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z tych, co pomarli (Dz 26, 23; 1 Kor 15, 20), otwierając nadzieję dla wszystkich. Jego zmartwychwstanie jest fundamentem nadziei na nasze własne zmartwychwstanie (ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez Człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni(1 Kor 15, 20-22); Rz 6, 5; Flp 3, 11). Ta nadzieja nie odnosi się jedynie do człowieka, jest nadzieją na przemienienie naszego życia oraz kosmosu. Mówi ona, że wszystkie pragnienia i wysiłki ludzkie, jeśli natchnione były miłością – znajdą swe miejsce w ostatecznej rzeczywistości nowego stworzenia (KDK 39).

Zmartwychwstanie J. Chrystusa jako Objawienie się Boga
NT – mówiąc o wskrzeszeniu Jezusa, przedstawia je jako przejaw mocy Bożej. Poprzez fakt wskrzeszenia Bóg objawia się definitywnie jako Pan życia i śmierci, dzierżący wszystko w swych rękach. Do Niego wszystko należy, Jemu można bezwzględnie zawierzyć własne życie i śmierć.
Św. Paweł określa Jezusa jako „Pana żywych i umarłych” i określa Jego tajemnicę mianem „sprawy Jezusa” (Rz 4, 17; 2 Kor 1, 9). Jego określenie „Bóg, który wskrzesił Jezusa” (Rz 4, 24) stało się nowotestamentową definicją. Bóg żywy, który jest życiem dawcą życia, stwórczą wiernością i miłością, na którym można całkowicie się oprzeć.
Zmartwychwstanie Jezusa stanowi punk wyjścia dla wiary chrześcijanina, i stanowi jej centrum. Bycie chrześcijaninem polega na wierze, że J. Chr. żyje, bo Ojciec wskrzesił Go z martwych (Ga 24, 6). Równocześnie bycie chrześcijaninem oznacza wiarę, że J. Chr. Jest obecny wśród nas, i że działa przez swojego Ducha (KKK 638).

Zmartwychwstanie oznacza życie, ale nie można go pojmować jako powrotu ze stanu śmierci do życia ziemskiego (reanimacja somatyczna), tak jak w przypadku np. Łazarza. Zmartwychwstanie Jezusa to wydarzenie eschatyczne, czyli przejście ze stanu śmierci do życia nadprzyrodzonego, życia Boskiego w ciele uwielbionym, a więc do jakościowo nowej rzeczywistości. W wydarzeniu zmartwychwstania Chrystus został wyniesiony ponad wszelkie stworzenie – nie powrócił do życia ziemskiego, by nadal podlegać jego uwarunkowaniom. On otrzymał nowe życie w Bogu, w Jego wiecznej miłości, zasiadł po prawicy Bożej: „już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy” (Rz 6, 9).

Zmartwychwstanie – dzieło Trójcy Świętej     (KKK 648-650)
Zmartwychwstanie Chrystusa jako transcendentne wkroczenie Boga w historie i stworzenie jest przedmiotem wiary. Działają w nim równocześnie Trzy Osoby Boskie i ukazują swą własną oryginalność:
1.    Bóg Ojciec swą mocą „wskrzesił” Chrystusa, swego Syna, i przez to w doskonały sposób wprowadził Jego człowieczeństwo wraz z Jego ciałem do Trójcy.
2.    Syn Boży dokonuje swego własnego zmartwychwstania swoją Boską mocą. Jezus zapowiada, że Syn Człowieczy będzie musiał wiele wycierpieć3.     i umrzeć4.    , że następnie zmartwychwstanie. A w innym miejscu stwierdza „Życie moje oddaję, aby je ...znów odzyskać5.    ...Mam moc je oddać6.     i mam moc je znów odzyskać7.    ” (J 10, 17-18). „Wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał” (1 Tes 4, 14).
8.    Duch Święty ożywił martwe człowieczeństwo Jezusa i powołał go do chwalebnego stanu Pana (Rz 1, 3-4).

Sens i znaczenie zbawcze zmartwychwstania
1.    zmartwychwstanie Jezusa jest wypełnieniem obietnic ST i samego Jezusa;
2.    zmartwychwstanie potwierdza prawdę o Boskości Jezusa „gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM”, Synem Bożym i samym Bogiem;
3.    w świetle zmartwychwstania uczniowie w pełni zrozumieli sens nauki Jezusa i dobrowolne przyjęcie krzyża. To umożliwiło zbawcze zinterpretowanie Jego posłannictwa;
4.    zmartwychwstanie stało się fundamentem wiary chrześcijańskiej, decydującą przyczyną zesłania Ducha świętego, powstania i rozwoju Kościoła Chrystusowego;
5.    w J. Chrystusie zmartwychwstałym zostały wypełnione i objawione czasy eschatyczne. Zmartwychwstanie nadaje sens ludzkiemu istnieniu w jego ukierunkowaniu ku pełni;
6.    zmartwychwstanie to nadzieja na przemianę ciała i kosmosu. Nic z tej nadziei oprócz zła nie jest wyłączone;
7.    zmartwychwstanie kieruje uwagę ku przyszłości – w nim w sposób nowy i definitywny ta przyszłość8.     się otwiera (Dz 26, 23; 1Kor 15, 20; Kol 1, 18);
9.    przez śmierć10.     Chrystus wyzwala nas od grzechu, przez swe zmartwychwstanie otwiera nam dostęp do nowego życia. Zmartwychwstanie jest usprawiedliwieniem, które przywraca nam łaskę, byśmy wkroczyli w nowe życie śladem Chrystusa (Rz 6, 4);
11.    wreszcie zmartwychwstanie Chrystusa – i sam Chrystus Zmartwychwstały – jest zasadą i źródłem naszego przyszłego zmartwychwstania (1 Kor 15, 20-22).

Świadectwa paschalne o zmartwychwstaniu
Ujmują one zmartwychwstanie w dwóch aspektach: historycznym i misteryjnym (zbawczym). Do świadectw paschalnych zalicza się: formuły wiary, hymny liturgiczne, pierwotną kerygmę, 4 Ewangelie (fragmenty).


1.    Formuły wiary – wyznania wiary – najstarsze wyznania wiary nie są jednolite. Jedne z nich to krótkie ujęcia zawierające sformułowania: „Jezus żyje”, „zmartwychwstał”, „Bóg Go wskrzesił”. Wyrażają one przeżycia uczniów spowodowane spotkaniem Jezusa Zmartwychwstałego. Znane są wyznania wiary bardziej rozwinięte, zawierające historycznie i teologicznie bogatą treść


2.   np. 1 Kor 15, 3-8 łączy w sobie dwie płaszczyzny;
-    śmierć i pogrzebanie, zmartwychwstanie, ukazanie się Dwunastu – wydarzenia te następują po sobie (wymiar historyczny);
-    płaszczyzna akcentująca to wydarzenie jako wypełnienie zbawczej ekonomii Boga (wymiar teologiczny).
Formuły wiary podkreślają głównie fakt przejścia Jezusa do pełnej, nadprzyrodzonej egzystencji. Akcent położony jest na wymiar wydarzeniowy.


3.    Hymny liturgiczne – wyrażają świadectwa zmartwychwstania, kładą nacisk na teologiczno – misteryjny wymiar wydarzeń paschalnych „On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być4.     z Bogiem. Lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać5.     sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej. Dlatego tez bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM – ku chwale Boga Ojca” (Flp 2, 6-11). Tutaj wydarzenia paschalne są przedstawione na zasadzie przeciwieństwa dwóch stanów (poniżenie – wywyższenie; wyniszczenie – uwielbienie). Chodzi o przedstawienie dwóch odmiennych rzeczywistości. Wymiar historyczny schodzi tu na plan drugi. Tajemnica Chrystusa wyrażona zostaje w ten sposób, że został On uczyniony przez Boga Panem Wszechświata.
Pierwsi chrześcijanie wyznawali wiarę w zmartwychwstanie podkreślając fakt wskrzeszenia Jezusa przez Boga i fakt wywyższenia Jezusa przez Boga. Oba te schematy akcentują różne aspekty zmartwychwstania, jednak zasadnicza ich treść jest zgodna.

 

 

6.    Katechezy paschalne

 

Znajdują się w Dz. Ap.:
1.    mowa Piotra w Jerozolimie (2, 14-26);
2.    kazanie Piotra w domu Korneliusza (10, 34-43);
3.    mowa św. Pawła w Antiochii (13, 26-31);
4.    wystąpienie Piotra przed Sanchedrynem (7).


Mowa Piotra w Jerozolimie – zawiera streszczenie Ewangelii: posłannictwo Jezusa, śmieć, wywyższenie, zmartwychwstanie. Jest tam bardzo wyraźna chronologia. Główna uwaga koncentruje się na zmartwychwstaniu. Uzasadniając je, Piotr cytuje Ps 110, wykazując spełnienie się proroctwa. O takim układzie katechezy zadecydowało audytorium złożone z Żydów.
Kazanie w domu Korneliusza – skierowane jest do świata pogańskiego, stąd inna argumentacja. Piotr przytacza dane topograficzne i chronologiczne, znane w środowisku pogan. Główny akcent kładzie na osobistym doświadczeniu paschalnym. Argument z Pisma św. jest tylko wspomniany.
Mowa Pawła w Antiochii – skierowana do Żydów i Greków. Tu najpierw przedstawia dane historyczne – chrystofanie, potem stwierdza, że w zmartwychwstaniu spełniły się proroctwa ST i obietnice Ojca.
Wspólnym tematem katechez jest zmartwychwstanie Jezusa jako wydarzenie zbawcze, ujmowane w łączności ze śmiercią krzyżową.


4. 4 Ewangelie – relacje Ewangelii w zestawieniu z pierwotną kerygmą apostolską, bardziej szczegółowo opisują zmartwychwstanie. Opis poranka Wielkanocnego bogaty jest w różne szczegóły; czas, miejsce, osoby, okoliczności. Relacje o Zmartwychwstaniu Jezusa znajdują się we wszystkich Ewangeliach:


-    Mk – jego orędzie stawia czytelnika wobec Tajemnicy, którą przyjąć-     należy przez wiarę;
-    Mt – głosi zwycięstwo Boga nad śmiercią i ludzką przewrotnością, akcentuje stałą obecność-     J. Chrystusa. Emmanuel – ma historyczny wymiar – przekazanie władzy uczniom;
-    Łk – akcentuje wypełnienie się w Chrystusie starotestamentalnych obietnic. Wyraża świadomość-     Kościoła pierwotnego jako kontynuację Ludu Bożego ST. Zmartwychwstanie opiera się na Słowie Jezusa z Nazaretu, które budzi wiarę i pozwala zrozumieć-     zamiary Boga względem Syna Człowieczego;
-    J – koncentruje się na uwielbieniu Jezusa, które dokonało się w zmartwychwstaniu.
Zawartość pierwotnego kerygmatu streszcza się w siedmiu punktach:

 

 

1.    wy teraz jesteście świadkami i macie doświadczenie Ducha Świętego;
2.    jeśli Duch Święty został wylany na Izraela, to znak, że nadeszły „ostatnie dni” zapowiedziane przez proroków;
3.    zostało to zweryfikowane w narodzeniu, życiu i cudach Jezusa z Nazaretu, którego Żydzi zabili, którego Bóg wskrzesił z martwych, czego my jesteśmy świadkami;
4.    tego Jezusa Bóg ustanowił Panem i Mesjaszem, wywyższając Go i wynosząc;
5.    wszystko jest zgodne z Pismem, jest Częścią Planu Zbawienia, zgodne z wiarą ojców;
6.    Jezus Zmartwychwstały jest nowym Mesjaszem, który przeprowadzi Izraela eschatologicznego w kierunku końcowego odkupienia;
7.    jeśli wierzycie słowu, które wam głosimy, jeśli się nawrócicie i przyjmiecie chrzest, będziecie zbawieni.

 

Pierwotny kerygmat potwierdza realną ciągłość pomiędzy ziemską egzystencją Jezusa a Jego kondycją Zmartwychwstałego jako Chrystusa i Pana. Poprzez swoje zmartwychwstanie Jezus osiągając własną doskonałość, stał się w pełni Tym, Kim jest teraz.
Próby zakwestionowania zmartwychwstania

 

1.    hipoteza oszustwa – relacje o pustym grobie są świadomym oszustwem apostołów, którzy po śmierci mistrza nie potrafili zrezygnować2.     z prestiżu nauczycieli i ewentualnych stanowisk (faryzeusze);
3.    hipoteza letargu – teza o pozornym cierpieniu i zmartwychwstaniu, Chrystusa złożono do grobu w stanie letargu, a nie śmierci (gnostycy, manichejczycy);
4.    hipoteza wizji subiektywnych – zmartwychwstanie Jezusa zostało wymyślone przez uczniów dla celów apologetycznych;
5.    hipotezy krytyczno – literackie – Jezus zmartwychwstał jedynie w kerygmie, Jezus żyje dzięki swym uczniom.

Zmartwychwstanie Chrystusa jest dowodem Boskiego posłannictwa i jakby pieczęcią autentyczności Jego nauki, a zarazem jest tajemnicą wiary, bo łączy się ściśle z odkupieniem i naszą przyszłą chwałą. Jest też zapowiedzią cielesnego zmartwychwstania wszystkich ludzi.
Oba misteria Chrystusa – śmierć i zmartwychwstanie, są integralnymi częściami naszego wyzwolenia z grzechu i naszego zbawienia „jeśli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że w Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera” (Rz 6, 8-9)

W Kościele działa nie Chrystus cierpiący, lecz Zmartwychwstały. Daje on nadzieję wszystkim cierpiącym na ostateczne zwycięstwo i zmartwychwstanie.

Kościół w liturgii daje wyraz wierze w zbawczą moc zmartwychwstania w każdą niedzielę (pamiątka zmartwychwstania), oraz naszego odrodzenia przez chrzest. W modlitwie na uroczystości zmartwychwstania Kościół zwraca się do Boga, który pokonał śmierć i otworzył bramy wieczności przez swego Syna.

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, a z nim i nasze, rozwiązuje nam zagadkę ludzkiego życia i śmierci. Wskazuje na sens życia, uczy o zwycięstwie dobra. Dlatego jest podstawą nadziei chrześcijańskiej.

KKK 638n
W. Granat, Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie
T. Dola, Teologia misteriów życia Jezusa
Leksykon Teologii fundamentalnejadmin, 03-08-2010, odsłon: 1540

Dodaj komentarz
Twoje imię i nazwisko:

Wpisz komentarz:


Przepisz kod zabezpieczający:

tagi
1 a la Rossini ABERRACJA ABERRACJA SFERYCZNA abordaż ABS acetal ACETYLEN adaptacja oka addycyjny adr akomodacja akomodacja oka akrydyna AKWEDUKTY ale aleksander pope aleksandretta alexander pope amadyna wspaniała Androcur anemia anizotropia Antrykot antybiotyk antybiotyki antykoncepcja hormonalna Apicius Marcus Gavius apodyktyczny arbitralnośc atrament autoklawizacja azot azotan celulozy azymut babilon balistyka barć barok bartniaczek BARWIENIE TWORZYW SZTUCZNYCH barwniki batalion baza obróbkowa baza pomiarowa baza sprzężona bazylek bęben drażetkarski białka biotechnika biotechnologia bordosol braun BROAD CHURCH bromek potasu broń brzoza buk celowanie celuloza celuloza regenerowana CENA PARAFINY charakter chemia chipsy cholangiografia chorobowość CHOROBY CHRZANU choroby krwi choroby słonecznika chrabąszcz majowy ciecz niezwilżająca ciecz zwilżająca cis cyrkiel cytoza czas marynowania czołg dąb david douglas deceleracja delfiny depresja destylacja diapozytyw driakiew drozd szama drożdże duroplasty dymarka dyspersja dźwigar egzaltacja ektozon elastomery emulsyjny erotyka erotyzm fenyloketonuria Fornir FSI fta fumagilina gamametox pylisty gastrobamat gęś glikozydy glony Gnomon gołąbek diamentowy gryzeina GRZYBY gwarek głowonogi herba HIPS historia ile ton waży wieloryb impotencja india infantylny influmin jak obniżyć popęd seksualny john locke kaczka kalmar kalms karbid kargulena kaszalot kaszanka katalizator ujemny kiła klasycyzm klej do duraluminium kompas konflikty wewnetrzn Konserwy kopernik kopolimer abs kopolimer san kozikowski krzyżodziób dwupręgowy kubanik kubanik mniejszy kulinaria kwinaria laminat LAMINATY libido liść bielunia Marian Smoluchowski marynata do mięs marynaty MARYNOWANIE marynowanie mięs marynowanie mięsa masturbacja maszyna do pisania MAX SCHELER MAŁŻE małże mesamoll miczurin miedź mieso modrak MODZELE morawy mrówki mucilago mycochlorin nalewki napełniacze neguvon nelson nerwica niszczyk zjadliwy nośniki nototenia obniżenie popędu seksualnego odczyn nelsona olbrot oleje do zniczy Ostrowski oswiecenie oświecenie OTOLITY owady ozór wołowy państwo wielkomorawskie papier papugi papuzik para-chlorophenoksyetanol parafenylenodwuamina parafina parafina do zniczy passerina ciris pcv pcw peklowanie peklowanie miesa penicylina pet pigmenty weglowe piołun piperasol plama plamka plastik plastyfikatory pmma pokrzewka pokrzewka jarzębata pokrzewki poliamid polichlorek winylu polichlorek winylu twardy poliester poliestry polietylen poliformaldehyd polimery polimetakrylan metylu Polioksyfenylen Polipropylen polistyren polistyren niskoudarowy polistyren wysokoudarowy polisulfony poliuretan poliwęglan pom poped popęd seksualny portyk posocznica Połyśnica marchwianka PP produkcja antybiotyków produkcja zniczy przepiórki PS psychologia pracy pszczoły ptak ptaki mówiące PVC płetwal błękitny Radża rak koniczyny rak skóry rakurs rehabilitacja religia robinul robuden Rośliny trujące rozella białolica ryby salceson Samolot SAN schizofrenia seks seler sex silikon silikony silnik skaj skrobia ślimak ślimaki smalec SOLANKA spalanie zupełne spawanie spawanie plazmowe stabilizatory stal statima statyzm stałe paliwo rakietowe stępka streptomycyna strofantyna stylon surrealizm świece synogarlica szabla turecka szczekacz szczeżuja szewska kasza szpikowanie miesa szynka szynka litewska T6 teologia termity to topola topór triada triady tworzywa piankowe tworzywa sztuczne tworzywo tymianek tysięcznik UFO ukosowanie Urządzenia fotoreprodukcyjne utylitaryzm uwłaszczenie waga waga wieloryba walen walwulotom wątroba wątrobiana wątrobianka WEDZENIE Werticylioza wielkomorawskie wielkopąkowiec wieloryb wieloryby Wiertarka wikłacz ognisty wino wróbel wtorne zapalenie otrzewnej wulkany wynalazki wyżarzanie normalizujące YHdAKx yomesan Zgnilizna twardzikowa na słoneczniku ziemniaki drążone zikkurat zmiekczacze zmiennik znicz znicze żonkil żołądek żywice żywice aminowe żywice epoksydowe żywice poliestrowe ]

Projekt nie jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego tak jak niektóre portale w polskim internecie. . .

Nie biore pieniędzy unijnych

Strona używa plików cookies w celu wyświetlania reklam i zbierania statystyk

Zamknij